RSS лента

Кунсанг Рабтен

Сай эдеэнэй тахил

Оценить эту запись
САЙ ЭДЕЭНЭЙ ТАХИЛ

Абарагша лама гурбан эрдэниин гэгээндэ
Асари зуун амтанай шэмэ тїгэсэhэн хитад сай їргэhэнєєр
Алибаа тїрэл тутам бїгэдэдэ лама гурбан эрдэниие
Арюун хамаг тахилаар наhандаа тахихамни болтогой!
(гэжэ сай тахил їргэ)

hайхан зуун амта тїгэсэhэн сэдьхэлые буляагша эдеэн
hайтар найруулhан энээниие лама гурбан эрдэнидэ
hааралгїй hїзэгєєр їргэhэнєєр би хиигээд эхэ болоhон хамаг амитан
самаадиин ушарал тїгэсэhэн эдеэниие эдлэхэ болтогой!
(гэжэ эдеэ їргэ)
Категории
Без категории

Комментарии