RSS лента

Кунсанг Рабтен

АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

Оценить эту запись
ДЇРБЭН МОТОРТОЙ АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

ОМ СВАСТИ! (Ом їлзы хутаг оршотугай!)

ПАГБА ТУГЖЭЙ ШЭНБО ГУДОГГАР/ ШАЛЖИГ ШАГШИ ТУГГАР ТАЛМОЖАР/ ЯЙБАЙ ШЭЛПЭРЭН ЙОНБАЙ БАДМАЗИН/ ШАБНИ ДОРЖЭ ЖИЛТУНЛА ШАГСАЛ
Хутагта ехэ нигїїлэсэгшын бэеын їнгэ сагаан/ Нэгэ нюур, дїрбэн мотортой, зїрхэндэ альгаа хабсаруулан/ Баруунаар болор эрхи, зїїнээр ленхобо барижа/ Хоер їльмы забилалаар hууhанда мїргэнэб/

ТУГГИ АГПЭРЭН САБОН ЖАЙБАЛАЙ/ ОДСЭР ШИРПОРОЙ ШОГЖУЙ САНЖАЙНАМ/ ЖАНДАН ТУГЖЭЙ ОДСЭР ЖИНЛАБЖИ/ ДОБИ ДУГ-ИАЛ МАЛУЙ ДАГЖУРЖИГ
Зїрхэндэхи тарниин эрхиин, хїрэнгэ сэлтэhээ/ Гэрэл гадагша гараад арбан зїгэй бурхануудые/ Залажа нигїїлэсхын гэрэлэй сасарhанай адистидаар/ Амитанай зоболон хосоролгїй арилгаха болтогой/

hїїлдэ,
ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ - зуу найманта їгїїлэ

ГЭБА ДИЕЫ НЮРДУДАГ/ ТУГЖЭ ШЭНБО ДУБЖУРНАЙ/
ДОБА ЖИГЖАН МАЛУЙБА/ ДЭЕЫ САЛА ГОДБАРШОГ
Энэ буянаар би тїргэнтэ/ Ехэ нигїїлэсэгшые бїтээжэ/ Нэгэхэн амитанииешье їлээнгїй/ Тэрэнэй газарта зохеохо болтогой/

Гэхэ Нюдєєр їзэгшэ дїрбэн мотортойе бїтээхэ арга энээниие Шажан амитанда огто туhалхын тулада Шагжаагай гэлэн hайн оюутай Зєєлэн Согто Далайгаар (Наймадугаар Далай-лама Лобсан Жамбал Жамсо 1758-1804) найруулhан болой.
Категории
Без категории

Комментарии