RSS лента

Кунсанг Рабтен

ДАРА ЭХЫН САН

Оценить эту запись
НОГООН ДАРА ЭХЫН САН ТАХИЛ

НАМО ГУРУ! РАННИД ЖЭБЗУН ДОЛМАРЖУР
Єєрєє Гэтэлгэгшэ Дара Эхэ болобо.
ОМ А: ХУМ гурба дахин їгїїлжэ адислаад,

ЖЭ! ЛАМА ЕДАМ ХАНДО ШОЙСУРУНДАН/
ЖЭБЗУН ДОЛМА ШИТО ЛХАСОГНАМ/
САНЖИ ШОДБИ ДОНДУ ОЙБАГУН/
ТОГМИД ДИРШЭГ ЖЭЙБИ ДАНБАШУГ/
Ай! Лама, едам, дагини, Номой сахюусанууд/
Гэтэлгэгшэ Дара Эхэ амарлингы ба дошхон бурхадай суглаанууд/ Уталгын тахилда уриха зохистой бїгэдэ/
hаадгїй эндэ ерэжэ баясан шэрээ дээрэ hуун соерхо!

БАДМА ГАМАЛАЕ СТАМ!
ЖЭ! ОЙШАМ ИДПУРУЛ САНЖИ ШОДБАДИ/
ЗАЖУД ЛАМА ЕДАМ БАБОДАН/
БАБО ШОЙСУРУН ЮЛЛХА ШИБДАГСОГ/
СРИДШИ ДОНГУН НЕШИН СИМЖУРЖИГ/
Ай! Бодотоор бэлдэhэн, сэдьхэлээр хубилгаhан энэ уталгын тахилаар/ Їндэhэн ба уламжалалгын ламанар, едам баатар ба/ Баатар Номой сахюусанууд, ороной тэнгэри, газарай эзэд/
Сансар ба Нэрбаанын хамаг зошод баясхалан садхалан болтогой!

ЖЭ! ЛХАСАН ИД-ОН ДОД-ЙОН ГУНДУЙЖИ/
ЗАЖУД ЛАМА ЕДАМ ЛХАСОГСАН/
БАБО ХАНДО ШОЙСУРУН ТАМЖАДСАН/
СЭНДЭН НАГЖИ ДОЛМА ШИТО СОГНАМСАН/
Ай! Тэнгэриин уталга сэдьхэлдэ зохистой хамаг хїсэлэй эрдэмїїдые хуряаhан/ Їндэhэн ба уламжалалгын ламанар, едам бурхадай суглаанда – уталга! Баатар дагини Номой сахюусанууд хамагта – уталга! Сэндэн модоной ойн Дара Эхэ амарлингы ба дошхон бурхадай суглаанда – уталга!

НАНГИ ЛХАГБИ ДЭННАЙ ТАМЖАДСАН/
ЛХАЛУ НАЙДАГ ШИБДАГ ТАМЖАДСАН/
ШАДБАР ЮЛШОГ ДИНИД ЛАНАЙБИ/
НАЙДАГ ШИБДАГ ЖУНБО МАЛУЙСАН/
Дотоодын їлэмжэдэ шїтэhэнhєє хамагта уталга/ Тэнгэри, луу, ороной, газарай эзэд хамагта – уталга! Илангаяа, энээхэн орон зїгтэ оршогшо/ Ороной, газарай эзэд, бїдэнэр хамагта – уталга!

САГМЭД ДЭДЭР САНДАН ШОДБИСОГ/
ШЭЙНАЙ ДАГСОГ ХОРДАН ЖАЙБАЕЫ/
ЖИГЧЭН ЖАДСОГ БАРШАД ШИБАДАН/
ТУНЖЭН СЭСОД БАЛЖОР РАБЖАЙДЭ/
ХАМСУМ ВАНДУ НОДЖЭД САРЖОДЗОД/
Нэсбаанисгїй жаргаланай санг – уталга ба тахилай суглаан/
Эдлэжэ, минии тэригїїтэн нїхэд хамтын/
Найман ехэ аюул тэригїїтэн тодхорые амарлюулжа/
Зохилдохо нїхэсэл, наhан, буян, баялиг маша арьбадхуулан/
Гурбан орониие эрхэдээ абаад, хамаг хорлогшодые hїнєєн зохёо!

ДАГЖАГ ШИЖЭЙ ГАНДУ ЖИЖЭДЖАН
ГАДЖИГ ЗАМ-ЯН НАМ-ЯН МИБАРАЛБАР
ДАГДУ ГОНЖАБ БУННЕН ЗОДБАДАН
САМДОН ТАМЖАД ЛХУНЖИ ДУББАРЗОД
Бидэ гэртээ ба хээрэ хаанашье юу їйлэдэбэшье,
Нэгэ агшанай тэдыхэнээршье хэзээшье хагасангїй
Їргэлжэ Абарал Этигэл їмэглэл, тїшэг боложо,
hанаhан хамаг хэрэгїїд зїндєє бїтээн зохёо!

ЛУБА МЭДБИ ЛАМА ГОНШОГСУМ/ ШАДБАР ЖЭБЗУН ДОЛМА ЖИНЛАБТУЙ/ ПУНСОГ НАМБАР ГАРБИ ДАШИЖИ/ ШОГДУЙ ГУНДУ ШАББИ ГЭЛЭГЗОЛ/
Хуурмаггїй Лама Шухаг Дээдэ гурбанай,
Илангаяа Гэтэлгэгшэ Дара Эхын адистидай хїсєєр
Хотоло тїгэсэhэн маша сагаанай їлзы
Зїг, саг бїхэндэ тїгээмэлэй їлзы хутаг соёрхо!
Категории
Без категории

Комментарии