RSS лента

Кунсанг Рабтен

Зальбарал

Оценить эту запись
ЛАМА АБАРАЛАЙ ОРОН БЇХЭНДЭ ЗАЛЬБАРАЛ ТАБИХА ШЇЛЭГЇЇД ОРОШИБА

Намо Гурубэ!
Хамаг бурхадай мїн шанар Богдо Зонхааба,
Хамаг гол зарлигай санг баригша Жалсаб Богдо,
Хамаг мэргэдэй оройн шэмэг Хайдуб Богдо,
Хамагhаа нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Амитанай оройн шэмэг зэндэмэни Далай-лама,
Алдаршаhан Шажанай наран Баншин-римбїїшэ,
Абишиг убдисаар барилдан ерэhэн дээдэ ламанар,
Асаран ехэ нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Абидын мїн шанар Жуу Атиша,
Арьяабаалын мїн шанар Бром Багша,
Ашата зарлиг убдисай дээдэ ламанар,
Абарита нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Арбан зїгэй Тогоологсон хамаг Бурханууд,
Амарлиhан зарлигай Ехэ хїлгэнэй Номууд,
Арюун ухаанаар гэтэлhэн Хутагтан хубарагууд,
Асаран ехэ нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Їзїїлэгшэ Богдо Шагилигуудай хаан Шэгэмїни,
Їхэлгїй мїнхэ наhанай шэдиие їгэгшэ Аюуша,
Їтэлэ їбшэниие изагуурhаа арилгагша Отошо бурхан,
Їлэмжэ нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Алдал нїгэлые маша арилгагша Базарсада,
Арсалан хїрхирэлэн, Гайхамшаг зохёолто бурхад,
Асархын галаар хилэнгые тїлэгшэ Илагуугсан Майдари,
Абарита нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Мїрэй эсэстэ хїргэгшэ Нюуса Хуряангы,
Мїнхэ жаргалангые їгэгшэ Дэмчиг бурхан,
Мїдэ дайсаниие дарагша Аюулгагша Ямандага,
Мїнхэ нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Нигїїлэсхын эзэн Хутагта Хоншимбодисадба,
Нїгэлтэ мунхагые аргаар арилгагша Манзашэри,
Нюусын эзэн хїсэн эрхэтэ Ошорбаани,
Нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Баримтые тараагша Бэлиг бариаамад Эхэ,
Баясхалангые їгэгшэ Ошор гахай Эхэ,
Бэлгэ бэлигые їгэгшэ Сагаан Дара Эхэ,
Бэлиг нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Найман аюулћаа эбээгшэ Дара Эхэ,
Нарин бэлигые їгэгшэ Уран дуутай Эхэ,
Наhандаа жаргалангай эдые їгэгшэ Басудари Эхэ,
Нэн нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Хэжэг їбшэниие арилгагша Набша їмэсхэлтэ Эхэ,
Хеморогшо дайсаниие дарагша Маричи Эхэ,
Хюдан алагшаниие харюулагша Сагаан шїхэртэ Эхэ,
Хилбар нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Дурдаћанай тэдыхэнээр зэдхэрые арилгагша Гомбо сахюусан,
Тодхортой дайсан бїхэнhєє гэтэлгэгшэ Эрлиг Номуун хаан,
Тодорхой Шажан Эрдэниие сахигша Їхин тэнгэри,
Туг алгасалгїй нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо!

Хутаг гуйжа энэ мэтэ зальбарhанаар,
Гурбан хоро їбшэн арилтугай,
Худхуулагша дайсан бїхэн усадхан амарлитугай,
Гутамшагта зоболонг гасаланг хосоролгїйгєєр
нэгэ агшанда арилтугай!

Зуд туранха тэрэ мэтэ нэрэшье їгы болтогой,
Зохистой жаргаланг їнидэ оршон атугай,
Зориг бэшэрэл їйлэ хэрэг бїтэтїгэй,
Зонхаабын Шажан їнидэ дэлгэрэн оршотугай!

Абарита дээдэ Богдонорой їльмы батадхажа
їйлэнїїдээр дэлгэрэн,
Арюун Шажан эрдэни їнидэ бадаржа, хан тїрэ тїбшэдээд,
Адуу мал таряан тїмэсэ тїрїїтэнїїд hайжаран їдэжэ,
Амитан бїгэдэ али амар жаргалангаар сэнгэжэ аху болтогой!

Урданhаа монголой хэлэн дээрэ ябаhан энэ зальбаралые hїзэгтэ тїгэлдэр убаши Галсан Лобсан Бадма олондо дэлгэрїїлхын тула хэбтэ оршуулхые (оруулхые) дурдаhанда шїтэжэ, уhан бишэн жэлэй Сага hарын арбан табанай hайн їдэртэ hїїлэй нэгэ шїлэгые шэнэ нэмэжэ бэшээд хэбтэ hиилгэбэ.
Категории
Без категории

Комментарии