RSS лента

Кунсанг Рабтен

Бэлигбариаам

Оценить эту запись
ХУТАГТА БЭЛИГЭЙ СААДА ХИЗААРТА ХЇРЭhЭН
БЭЛИГ БАРИААМАДАЙ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

Эдэ сагаан буянай хїшэнїїдээр їбшэн тахал амарлитугай,
Эд таваар хутаг тїгэсэжэ жаргалан арьбажатугай,
Эхэ хамаг амитан бїхэн амгаланта Сухабаадида тїрэтїгэй,
Эрдэни Шажан Ном арбан зїгтэ дэлгэрэн оршотугай!

Илажа тїгэс нїгшэhэн алтан їнгэтэй уулануудай хаанда адли,
Гурбан юртэмсэдэ Залуу Манзашэриин бэетэй,
Илажа тїгэс нїгшэhэнэй бэеын али hайн їлзы хутаг ба,
Тэрэ їлзы хутагай ашаар мїнєє эндэ энхэ амгалан болтогой!

Илажа тїгэс нїгшэhэн гайхамшаг їнгэтэй уулануудай хаанда адли,
Гурбан юртэмсэдэ Арьябаалын зарлигтай,
Илажа тїгэс нїгшэhэнэй зарлигай али hайн їлзы хутаг ба,
Тэрэ їлзы хутагай ашаар мїнєє эндэ энхэ амгалан болтогой!

Илажа тїгэс нїгшэhэн хїхэмдэг їнгэтэй уулануудай хаанда адли,
Гурбан юртэмсэдэ Ошорбааниин сэдьхэлтэй,
Илажа тїгэс нїгшэhэнэй сэдьхэлэй али hайн їлзы хутаг ба,
Тэрэ їлзы хутагай ашаар мїнєє эндэ энхэ амгалан болтогой!

Зохилдохо буянай суглаан ба юрєєл гайхамшаг болоод,
Боди ябадалаар ябаха сагта хэзээшье дээдэ боложо,
Нэгэ hайн галабта зохёолой эсэстэ хїрэhэн,
Тогоологсон мянган бурханай їлзы хутаг оршохо болтогой!

Лагшан хиигээд hайн їльгэртэй бэеын їлзы хутаг ба,
Галабингын эгэшэгтэй зарлигай їлзы хутаг ба,
Мэдэгдэхын бїгэдые мэдэгшэ сэдьхэлэй їлзы хутаг ба,
Илажа тїгэс нїгшэhэнэй бэе, хэлэн, сэдьхэлэй їлзы
хутаг оршохо болтогой!

Багша юртэмсын орондо ерэhэн хиигээд,
Шажан наран мэтэ гэгээн болоhон ба,
Шажан баригшад тидша хїбїї мэтэ зохилдохо хиигээд,
Шажан їнидэ оршохоор їлзы хутаг оршохо болтогой!

Эсэстэ хїрэhэн гурбан бэе олоhон Бурхадай адистид,
Урбалгїй їнэн Номой адистид ба,
Хагасалгїй хурагша Хубарагуудай адистидаар,
Ямар юрєєhэн їтэр бїтэхэ болтогой!

Мэргэн аргаар нигїїлэсээд Шагилигуудай изагуурта тїрэhэн,
Бусадта їлэ илагдаха шолмосой аймагые дарагша,
Жабхаланта алтан уула мэтэ hїртэй бэетэй,
Шэгэмїни хаанай їлзы хутаг оршохо болтогой!

Номой Хаан Богдо Зонхааба ба,
Номой ёhон бїгэдые арьбадхан їйлэдэгшэ,
Хоротон тодхорой бэлгэнїїдые амарлюулагша,
Гэтэлгэгшэ ламын їлзы хутаг оршохо болтогой!

Батада оршогшо Баншин-эрдэни ба эдїгээ hууhан,
Далай-ламын алибаа їлзы хутагынь оршохо болтогой!

Хутагта энэ Бэлиг бариаамадые бэшэhэн, тахиhан буянай хїсєєр хамаг тїрэл тутамда їнэн дээдэ ламаhаа хахасалгїй, Номой согоор жарган ябаад, їнэнєєр мїрэй эсэстэ хїрэжэ, Мїрэй хамаг эрдэмїїдые hайтар тїгэсхєєд, гайхамшагтай Ошордарын хутагые огторгойтой сасуу хамаг амитан їтэр олохо болтогой! Энэ Номой адистидай хїсєєр їбшэн тахалгїй болохо болтогой! Эрхэтэ Бурхан, бодисадбанарай адистидай хїсєєр эрьюутэй сансарын далайhаа тонилхо болтогой! Хамаг амитан бїхэнэй орондо таряан тїмэсэ, їбhэн hайтар тїрэхэ болтогой! Yбшэн тахалгїй амар жаргаха болтогой! Дагинис тарнисай Ном Шажаниинь улам улам нэмэжэ арьбадаха болтогой! Хии, хура сагаараа ябатугай! Шарын шажан Ехэ Монгол тїрэ тїбшэндэ тогтохо болтогой! Богдо ламанарай адистидай хїсєєр бїгэдєєр багша шаби мэтэ найралдан, ба бїрэн адистидые оложо бурханай боди хутагые тїргэнтэ олохо болтогой! Барагдаша барагдашагїй энэ Бэлигбариаамадые їзїїр хизааргїй шанартайнь тула, эхэ хамаг амитанай туhада їнэн шэн hїзэг сэдьхэлээр Анаагай хиидэй їгэлигэй эзэн Гэлэгээр хэбтэ hиилгэhэнээр, бїхы амитанда буянай юрєєл дэлгэрхэ болтогой! Хутагта Ехэ Эхэ Бэлигбариаамадай юрєєл орошиба тїгэсэбэ. Мангалам!

Прим.
Аху – байха, оршохо. Галабинга (скр.) - hайхан дуу гаргагша энэдхэгэй хїхы. Мїдэ – ехэ тїргєєр, дары. Эбээхэ – їмэглэхэ, аршалха, туhалха, їршєєхэ, hанаагаа табиха. Тидша – смешанное слово, монгольское производное от тибетского ‘khrid pa -тидпа- хїтэлэгшэ, hургагша, ударидагша.
Категории
Без категории

Комментарии