RSS лента

Кунсанг Рабтен

Сухабаадиин юроол хуряангы

Оценить эту запись
НАЙМАДУГААР ГАРМЫН ЁhО БАРИГША МИЖИД ДОРЖИИН ЗОХЕОhОН СУХАБААДИДА ТЇРЭХЫН ЮРЄЄЛ

ЭМАХО! (Ай гайхамшаг!)

ОМСАР САНЖАЙ НАНБА ТАЯЙДАН
ЯЙСУ ЖОБО ТУГЖЭ ШЭНБОДАН
ЙОНДУ СЭМБА ТУШЭН ТОБНАМЛА
САНЖАЙ ЖАНСЭМ БАГМЭД ХОРЖИГОР
Гайхамшаг бурхан Хизааргїй гэгээн хиигээд, Баруун таладань манлай Ехэ нигїїлэсэгшэ Арьябаала, Зїїн таладань баатар сэдьхэлтэй Ехэ хїсэниие олоhон Ошорбаани, Саглашагїй бурхан, бодисадба нїхэдєєр хїреэлhэн,

ДЭЖИД ОМСАР БАГДУ МЭДБАЕЫ
ДЭБА ЖАНШЭЙ ЖАБИ ШИНХАМДЭР
ДАГШАН ДИНАЙ СЭПОЙ ЖУРМАТАГ
ЖЭБА ШАНЖИ БАРМА ШАДБАРУ
ДЭРУ ЖЭЙНАЙ НАНТИ ШАЛТОНШОГ
Гайхамшаг хизааргїй амар жаргаланай,
Сухабаади гэгдэхэ сэбэр орондо,
Би болон бусад їхэхын хойно дарыда,
Бусад тїрэлєєр таhалангїй тэрэ орондо тїрєєд,
Аминдаба бурханай гэгээниие їзэхэ болтогой!

ДЭГАД ДАГГИ МОНЛАМ ДАББАДИ
ШОГЖУЙ САНЖАЙ ЖАНСЭМ ТАМЖАДЖИ
ГЭГМЭД ДУББАР ЖИНЖИ ЛАБДУСОЛ
Арбан зїгэй бурхан, бодисадба бїгэдэ,
Иигэжэ минии энэ табиhан юрєєл,
hаадгїй бїтэхын тула адистидлан соерхо!
Категории
Без категории

Комментарии