RSS лента

Кунсанг Рабтен

Диваажанай юроол 2

Оценить эту запись
СУХАБААДИИН ОРОНДО ТЇРЭХЭ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

Аминдаба бурханай юрєєлэй хїсєєр бїтэhэн,
Арбан зїгтэ hууhан хамаг бурхадаар,
Агууехэтэ эрдэмїїдыень магтаалай эрхинїїдээр hайшааhан орон,
Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Хоер хїлтэнэй манлай Этигэл Абида бурхан,
Хоншимбодисадба, Ехэ хїсэниие олоhон тїрїїтэн,
Хутагтан бурхан бодисадба сэдьхэшэгїй hууhан орондо,
Хурданда хїрєєд сэсэгћээ хубилан тїрэхэ болтогой!

Гарай альган мэтэ тэб тэгшэ эрдэнисэй дэлхэй дээрэ,
Гансахїї алтан тороор бїгэдые тїгээмэл болгон,
Гайхамшаг олон ленхобоор дїїрэћэн орон,
Газарай дээдэ Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Ћайхан ленхобо нэжээд нэжээдэй їзїїрhээ,
Сасарhан саглашагїй элдэб зїйлэй гэрэлнїїдээр,
Сайбар ажирагсадай хубилгааниие хэмжээгїй тїгэhэн орондо,
ћааталгїй хїрєєд сэсэгћээ хубилан тїрэхэ болтогой!

Имагта долоон эрдэнисhээ бїтэhэн элдэб найлзуур модод,
Элирхэй їзэсхэлэн їнгэ хэлбэри їзэхэдэ гоё,
Ирагуу эгэшэг дууе арбан зїгтэ дуурисхагшын орондо,
Элитэ ленхобо сэсэгћээ хубилан тїрэхэ болтогой!

Эгнэгтэ Сайбар ажирагсанай хубилгаан олон зїйл шубууд,
Элдэб ирагуу hайхан дууе дуурисхаад,
Эрхим Этигэл Абида бурханиие даган дурдан зальбарагша,
Элбэг жаргалантай Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Тааламжатай Ћайхан їнэр ангилћан ућан мїрэдэй,
Дуун тэригїїтэн бїгэдэ Илагуугсанай саглашагїй эрдэмїїдые,
Таћаралгїйгєєр їргэлжэдэ дуурисхагша,
Диваажанай орондо хубилан тїрэхэ болтогой!

Алтан їнгэтэй тэнгэри хїмїїн бїгэдєєр,
Али элдэб їмдэhэн хубсад эрдэни шэмэгээр хээлэhэн,
Арюун Богдосой Номой баяр жаргал саглашагїй гарахын орон,
Арилћан Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Сэдьхэшэгїй эдеэн, хубсаhан, орон дэбисхэр, эмэй зїйл,
ћэрюун эрдэни байшан, Номто хубсад, бадар аяга, тїрїїтэн,
Сэдьхэлдэ hанаhан тэдыхэнээр гаргагша орон,
Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Алибаа шїхэр, дуааза тїрїїтэн тахилай суглаан,
Алимад hанаhан тэдыгээр юун хїсэhэн бїхэниие,
Абида бурханай юрєєлэй хїсєєр гаргагша орон,
Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Тэнгэриин нюдэн, тэнгэриин шэхэнэй зїн бэлиг ба,
Тэмдэгтэй урданай орониие дурдаха мэргэн оюунтай,
Тэрэ мэтэ рэди хубилгаанай хїсэнїїдые тїргэнтэ олохын орон,
Тїгэс жаргаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Їхэхын сагта ерэн юhэн хїлти тоотон бурхад,
їнэхєєр вивангиридые элитэ їзїїлжэ бїрэн,
їлэмжэ мянган бурханууд баясан мотороо сунгагша,
їргэлжэ жаргалтай Сухабаадиин орондо хубилан тїрэхэ болтогой!

Эгэл би тїрїїтэн амитанай їхэхын сагта,
Эрдэни дээдэ Номой хаан лама Абидын гэгээнтэн,
Эрхим аяга тахимлигай олон зуун шабинараар огто хїреэлжэ,
Энэрхыгээр манай урда ерэхэ болтогой!

Абарал этигэл нїхэр сэлтын гэгээниие бидэ їзэхэдєє,
Адлидхашагїй ехэ баяр їндэћэндэмнай тїрєєд,
Алгасалгїйгєєр дурадхалые доройтуулангїй агшан зуура мїнхїї,
Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

Юртэмсын эрхэтэ Илагуугсанай адистид хиигээд,
Юрэнхы хамаг Номой гарахын орон юрєєлэй агуу хїсэн лїгээ,
Ехэ їршєєлтэ Абида бурханай їнэнэй адистидаар,
Юрэдєє Сухабаадиин орондо хїрэжэ тїрэхэмнай болтогой!

Арилhан махамудрын гэгээн гэрэлэй ехэ адистид ба,
Абарал Гурбан Эрдэниин їнэнэй адистидаар,
Али юрєєhэн юрєєл эдэ тїргэнтэ бїтэхэ болтогой!

гэхэ энэ «Сухабаадин юрєєл» Хамагые айладагша Еше Жалсан Балсамбу гэгээнтэнэй зохеоћон.
Категории
Без категории

Комментарии