RSS лента

Кунсанг Рабтен

ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

Оценить эту запись
ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

Хэзээ Шадагшын манлай дээдэ хутаг тэрэниие,
Хэрбээ би элирхэй эсэ болгоhон тэзээдэ,
Хэтэрхэй арюун hайн мїр бїтээхэ шїтєєниие олоод,
Хэлбэрилгїй тойн болон тїрэлєє дурдаха болтогой!

Тогтоол, самбаа, самаади, зїн бэлиг, риди хубилгаан тїрїїтэн,
Тоолошогїй олон зїйл эрдэмэй сангые баряад,
Тодорхой жэшэшэгїй сэсэн ухаан, энэрэл шадал гурбаниие оложо, Тогоологсон боди ябадалай туйлда тїргэнтэ хїрэхэ болтогой!

Алимад саг бэшын їхэлэй тэмдэг бэлгэнїїд їзэгдэбэл,
Аюуша бурханай гэгээн бэеые дарыда элитэ їзєєд,
Аймшагтай Їхэлэй Эзэнэй баатар хїсэниие даража,
Арбис баригшанай їхэлгїй шэдиие олохо болтогой!

Этигэл Аюуша бурханай Гэгээнтэн тїрэл тутам бїхэндэ,
Элирхэй Дээдэ хїлгэнэй садан ламамни болоhоной хїсєєр,
Илагуугсанай hайшааhан hайн мїр мїн тэрээнhээ,
Имагта нэгэ агшанай тэдыхэндэшье їлэ урбаха болтогой!

Амитадые тэбшэн огоороод гансахїї єєрын туhые,
Аласта ээрэгшэ оюуниие хэзээшье їлэ тїрїїлжэ,
Ашида бусадай туhа бїтээхэ еhондо эсэ мунхарhан,
Аргада мэргэжэн бусадай туhые онсолон абаха болтогой!

Хэншье минии нэрые їгїїлhэн, дурдаhанааршье,
Хэрзэгы нїгэлэй їйлын їрээр нэрбэгдэhэн бїхэн,
Хотоло тїгэс жаргаланай согые hайтар олоhон болоод,
Хэтэрхэй Дээдэ хїлгэнэй ябадалай гэшхїїрээр абирха болтогой!

Хотоло Илагуугсанай хїбїїдэй садигые їсєєхэн тэды,
Хуряан жэшээ харуулhанаар бодисадбанарай ябадалда
тодхорлогшо,
Хосоролгїйгєєр амарлижа зохилдохо амидаралай хэрэгтэн бїхэн, Хурданда сэдьхэлдэ hанаhан тэдыхэндэ бїтэхэ болтогой!

Їнэн Ударидагша Шагжаагай Эрхэтэ, Абида бурхан,
Їлэ илагдаха Этигэл Майдари, Манзашэри, Нюусын Эзэн,
Арьяабаала,
Їлэмжэ Сайбар одоhон нїхэд сэлтэ шїтэн барилдаhан худалгїй, Їнэнэй хїсєєр эдэ юрєєл тїргэнтэ бїтэхэ болтогой!

Гэхэ энээниие Хамагые айладагша Богдо Гендун Дуб зохеоћон
Категории
Без категории

Комментарии