RSS лента

Кунсанг Рабтен

Диваажанай юроол

Оценить эту запись
БОГДО ЗОНХААБА

Тансаг болоhон їйлэнїїдээр амитанда барагдашагїй сог жаргалангые їгєєд, Тэстэшэгїй Їхэлэй Эзэнэй аюулые гансахан дурдаhанаар холодо огоорогшо, Таhаралтагїй энэрхыгээр амитадые хїбїїншэлэн хайрлан айладагша, Тэнгэри хїмїїнэй Багша – Саглашагїй наhатай Аюуша бурханда мїргэнэб!

Эзэн Богдо Шадагшын Эрхэтэ олон дахин олондо, Элирхэй огто hайшаан магтаhан ороной манлай, Энхэжэн Сухабаадида тїрэхэ хэдэн юрєєлнїїдые, Энэрхын їїдэнhээ шадаха зэргээрээ їгїїлсїгэй!

Абаха гээхын оронууд зузаан мунхагта халхалагдан, Ахар хилэнгын мэсэнїїдээр їндэр изагуурай амиие буляагдаад, Алимад хїсэл хурисалай салмаар оршолоной гинданда хїлигдэжэ, Аргагїй їйлэнїїдэй мїрэнєєр сансарай ехэ далайда абтаад,

Їтэлхэ їбдэхэ зоболоной олон долгёоноор хїбхэлэн, Їхэлэй Эзэнэй аймшагтай матарай аманда ороhоноор, Їлэ хїсэхэ зоболоной хїндэл їїргээр дарагдаhан, Їнэхєєр Этигэлгїй минии гасаланта хїрхирэн аялгаар,

Хїсэhэн юрєєлэй бїтэхын гэршэ болгожо, Хубигїй ядуунарай гансахїї садан Ударидагша Абида бурхан, Хоншимбодисадба, Илагуугсанай хїбїїн Ехэ хїсэ олоhон, Хамаг шабинар сэлтэдэ бэшэрэн зальбархада,

Саглашагїй галабта ба бїрэнїїдэй тулада, Сэдьхэл дээдэ їїсхэhэн тангаригые мартангїйгєєр, hайн жэгїїртэнэй эрхим тэнгэриин замда ниидэхэ мэтээр, hаадгїй риди хубилгаанай хїсєєр хайрлаhандаа эндэ заларан соёрхо!

Єєрын бусадай гурбан сагтай барилдаhан хоер суглаанай далайнуудые нэгэн зїгтэ хамтадхаhанай хїсэндэ шїтэжэ, би їхэхын сагта ойртоходо, Ударидагша Абида Бурхан ахамад хоер шабинар тїрїїлэн олон нїхэдєєр хїреэлhэниие элитэ їзэхэ болтогой!

Тэрэ сагта Илагуугсан нїхэр сэлтэдэ хатуу шанха hїзэг тїрїїлээд, оньhониие огтологшо зоболонгїй хиигээд hїзэгэй оронтой сэлтые їлэ мартахын дурдахаар їхэн юїдхэhэн дарыда шухала найман Илагуугсанай хїбїїд риди хубилгаанаар ерээд, Сухабаадида одохо замые ямар мэтэшэлэн їзїїлhэндэ шїтэжэ Сухабаадиин орондо хїрєєд, эрдэниин лёнхобоhоо хубилан Ехэ Хїлгэнэй изагуурта имагта хурса бэлигтэй болон тїрэхэ болтогой!

Тїрэhэн дарыда тогтоол, самаади, зоригдохогїй боди сэдьхэл, барагдашагїй самбаа тїрїїтэн саглашагїй эрдэмэй суглааниие олохо ба Тэнсэлгїй Їзїїлэгшэ Абида бурхан тїрїїтэн арбан зїгэй Илагуугсад хїбїїдтэй сэлтые баясуулжа, Ехэ Хїлгэнэй зарлиг эшые їнэхєєр абаха болтогой!

Тэдэнэй удхыень наринаар мэдэжэ абаад агшан нэжээд нэжээдтэшье маша хэтэрхэй бурханай орондо риди хубилгаанаар hаадгїй ябаад, бодисадбанарай агууехэ ябадал бїхэниие огто тїгэсхэхэ болтогой!

Арилhан орондо тїрэбэшье ехэ хїсэтэй хатуу энэрэлээр бїхыhєє їдїїлжэ hаадгїй риди хубилгаанаар гол тїлэб эсэ арилhан орондо одоод, хамаг амитанай єєрэ єєрын хубида тааруулжа Ном їзїїлhэндэ шїтэжэ Илагуугсанай hайшааhан маша арюун мїртэ агуулан шадаха болтогой!

Тансаг болоhон тэдэ ябадалые тїргэнтэ тїгэсхэхын їїдэнhээ хизаалшагїй амитанай туhада Илагуугсанай хутагые амар хилбараар олохо болтогой!

Баhа хэзээ нэгэтэ халуун амияа табихын сагта, Баатар далай мэтэ нїхэдэй суглаанаар хїреэлhэн Абида бурханиие, Баhа баhа нюдэнэй замда тодорхойгоор їзэhэнєєр, Баясхаланг hїзэг нигїїлэсхыгээр сэдьхэлни дїїрэхэ болоhой!
Загуурдиин элдэб їзэгдэл ургаhан дарыда, Зальбарhанаар Найман бодисадбанар мїр їзїїлжэ, Забhаридалгїй Сухабаадида тїрєєд олон хубилгаанаар, Заяата эсэ арилhан ороной амитадые ударидаха болтогой!

Тэрэ мэтэ дээдэ хутаг олоодїй хамаг тїрэлдэшье Илагуугсанай эшэ онолой Шажанда соносхо, hанаха, бисалгаха гурбаниие имагта маша арюунда бїтээгшэ шїтєєниие олохо болтогой! Тэрэ шїтєєниинь їндэр изагуурай долоон эрдэмэй шэмэгhээ їлэ хагасаха болтогой!

Тэрэ мэтэ оршохо їенїїд бїхэндэшье урдахи орониие ямар мэтэшэлэн дурдагша тїрэл тутамаа дурдахые олохо болтогой, Хамаг тїрэлдэ сансар бїхэниие зїрхэн їгыдэ їзєєд, Нэрбаанын эрдэмээр дуран буляагша hаналаар бїхыhєє їдїїлжэ, Илажа тїгэс нїгшэhэн бурханай hайтар номлоhон Бинайн Номдо тойн болохо болтогой!

Тойн болоhон сагташье їсєєхэншье гэм уналаар халдалгїй шагшаабадай согсые туйлда хїргэхын їїдэнhээ Ехэ бодиие олоhон аяга тахимлиг Агшобия мэтэ болохо болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлдэ Бїхыhєє нэсбаанистай хиигээд Тиин арилhанай еhониие ямар мэтэшэлэн дотортоо багтаажа туйлда хїргэхын гэшїїн номуудай їгэ, удха бїхэниие мартангїй сээжэлхэ хотоло тїгэс тогтоолые олохо болтогой!

Єєрєє сээжэлэн тогтооhон болоод бусадта їзїїлхэдэ hаадгїй маша арюун самбаае олохо болтогой! Бэшэ баhа хамаг тїрэлдэ «Баатархан ябаха» тїрїїтэн самаадиин зїйлнїїд ба «Мяхан нюдэн» тїрїїтэн табан нюдэн хиигээд риди хубилгаанай орониие мэдэхэ тїрїїтэн зургаан зїн бэлигїїдые олохо лугаа їлэ хагасаха болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлдэ абаха гээхын оронуудые єєрын хїсєєр илган шадагша агууехэ бэлигые олохо болтогой! Бїхыhєє нэсбаанистай хиигээд Тиин арилhанай эгээ нарин хубинуудые ямар мэтэшэлэн холисонгїй илган шадагша тодорхой бэлигые олохо болтогой!

Эсэ оноhон хиигээд буруу оноhон ба hэжэгэй hанал тїрэhэн дарыда хосоролгїйгєєр тїридхэн шадагша тїргэн бэлигые олохо болтогой! Бусадаар хэмжээе їлин їлэ шадаха hайн зарлигай їгэ, удхада торон мухардалгїй нэбтэрэгшэ гїн бэлигые олохо болтогой!

Тобшолбол буруу наригїй мэдэлэй гэм бїхэнhєє хагасаhан бэлигээр hайн зарлигай їгэ, удхые илгахада уран аргатай бэлигэй їїдэнhээ бодисадбын ябадал бїхэнэй эсэстэ хїрэhэн Гэтэлгэгшэ Манзашэри мэтэ болохо болтогой!

Тэрэ мэтэ ехэ, тодорхой, тїргэн, гїн дїрбэн бэлигые амар хилбар олоод тїгэс хубитаниие даган бариха, буруу їгїїлэгшэниие гэсгэхэ ба мэргэдые баясхахын гэшїїн Илагуугсанай hайн зарлиг ниитэ бїгэдэдэ зориhон номлохо, тэмсэхэ, зохеоходо сэсэн мэргэшэhэн бариаамадые олохо болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлдэ єєрын туhые эрхилхэ hанаан хиигээд бодисадбын агууехэ ябадалhаа урмаа хухарха, шантарха hанал бїхэниие зайлуулжа, бусадай туhые онсолон абаха дээдэ ехэ зїрхэтэй саада тээ хїргэхэ уран аргатай боди сэдьхэлэй їїдэнhээ бодисадбын ябадал бїхэнэй эсэстэ хїрэhэн Гэтэлгэгшэ Арьяабаала Эрхэтэ мэтэ болохо болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлнїїдтэ єєрын ба бусадай туhа бїтээхэдээ шолмос, тэрс їзэлтэн, эсэргїїсэгшэ бїхэниие дарахада уран аргатай шадалай їїдэнhээ бодисадбын ябадал бїхэнэй эсэстэ хїрэhэн Гэтэлгэгшэ Нюусын Эзэн Ошорбаани мэтэ болохо болтогой!

Хамаг тїрэлдэ залхууе тэбшэhэн хэшээнгыгээр боди ябадалые огто тїгэсхэхэдэ анхан сэдьхэл їїсхэhэнhээ нэгэ агшандашье алгасалгїй агууехэ хэшээнгын їїдэнhээ Ехэ Бодиие олоhон Сасуулшагїй Шагжаагай Хаан мэтэ болохо болтогой!

Хамаг тїрэлдэ Бодиие бїтээхын зэдхэр - бэе сэдьхэлэй їбшэн бїхэниие дарахада нэрэhээ їгїїлhэн тэдыхэнээр бэе, хэлэн, сэдьхэл гурбанай эбэршээл бїгэдые амарлюулан шадагша Сайбар одоhон Отошонуудай хаан мэтэ болохо болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлдэ ямар мэтэ хїсэhээр наhанай эсэстэ хїрэхэдэ нэрэhээ їгїїлhэн тэдыхэнээр саг бэшын їхэл бїхэниие даран шадагша Илагуугсан Аюуша мэтэ болохо болтогой!

Наhанай зэдхэр болохонь ойртобол Абарал Аюушаар дїрбэн їйлэнїїдэй алинаар номгоруулхатай даган зохилдохо бэеын гэгээнээ машада їзїїлhэниие їзєєд, їзэhэн дары наhанай зэдхэридэгшэн бїхэниие шухала амарлюулха болтогой!

Алинаар номгодхохотой зохилдохо бэеын гэгээнээ їзїїлhэн тэрэниие Этигэл Аюуша мїн гэжэ танижа заhадаг бэшэ бата hїзэг тїрєєд, тэрэнэй хїсэндэ шїтэжэ хамаг тїрэлнїїдтэ Илагуугсан Аюушын гэгээн бодото Буянай садан ламамни болохоhоо їлэ хагасаха болтогой!

Бэшэ баhа хамаг тїрэлнїїдтэ юртэмсэ хиигээд юртэмсэhєє нїгшэhэн эрдэм бїхэнэй їндэhэн - Ехэ хїлгэнэй бэлгэ шанараар тїгэсэhэн Буянай садан элэгсэглэн анхарал оролдолгоор хїреэлхэ болтогой!

Даган эзэлэгдэhэн сагташье Буянай саданда урбалгїй бата hїзэг олоод, арга бїхэнhєє имагта баясуулан їйлэдэхэ болтогой! Їлэ баясхахые агшан тэдыхэндэшье їлэ бїтээхэ болтогой! Буянай саданаар убдис хиигээд даган їзїїлхэ бїгэдые дутуугїйгєєр убдислаха болтогой!

Тэрэнэй удха бїхэниие ямар мэтэшэлэн дотортоо багтаагаад бїтээлээр туйлда хїргэн шадаха болтогой! Нїгэлэй садан хиигээд хилэнсэтэ нїхэрэй эрхэдэ нэгэхэн агшанай тэдыхэндэшье їлэ одохо болтогой!

Хамаг тїрэлдэ їйлэ їрые этигэмжэлхэ hїзэг хиигээд магад гараха ба боди сэдьхэлтэй маша арюун їнэн їзэл бїгэдые дотортоо оруулжа амар таhаралгїй амташил дїй дїршэлдэ орохо болтогой!

Хамаг тїрэлдэ бэе, хэлэн, сэдьхэлэй їїдэнhээ буянай їндэhэн хэды шэнээн їйлэдэhэн бїгэдєєр бусадай туhа хиигээд имагта маша арилhан Бодиин шалтагаан болохо болтогой! Гэхэ энээниие Богдо Зонхааба номлоћон.
Категории
Без категории

Комментарии