RSS лента

Кунсанг Рабтен

Улэмжэ саналай юроол

Оценить эту запись
СОГТО ЭТИГЭЛ ХУТАГТА НАГАРЖУНААР ЗОХЕОhОН ЇЛЭМЖЭ hАНАЛАЙ ЮРЄЄЛ ГЭШХЇЇР ОРОШИБА

Намо Манзушригошая! Гурбан Эрдэнидэ мїргэнэм !

Амитанай Этигэл нигїїлэсхын мїн шанар – Лама,
Абаралай орон Гурбан Эрдэни хиигээд Идам бурхан,
Арюун тэнгэриин зїн бэлигэй нюдєєр тїгэсэhэн,
Аршанарай їнэнєєр юрєєлни бїтэхэ болтогой!

Їнэхєєр хїмїїн болон дунда орондо тїрэхэ,
Їлэмжэ эрхэтэн гїйсэд, їнэн орондо hїзэгтэй,
Їйлын туйлай ехэ нїгэл эсэ їйлэдэhэн,
Єєрын табан баян ушарал тїгэсэхэ болтогой!

Бурхан єєдэ боложо, дээдэ Ном номлоhон,
Бодото Шажан оршожо, тэрээниие дагагшад бии,
Бусадай тула наhандаа энэрэн їршєєлтэй,
Бусадай табан баян ушарал тїгэсэхэ болтогой!

Тэстэшэгїй тама, бэрид, адууhан хиигээд,
Тэрс буруу їзэлтэн, ута наhатай тэнгэринэр ба,
Тэнэг, хэлэгїй болоод, бурханаар хооhорhон,
Тэдэ найман сїлєєгїйhєє тонилхо болтогой!

Хотоло hїзэг хиигээд їгэлигэ ба,
Хурданда соносхо хиигээд шагшаабад,
Хурса бэлиг, сонжуури, эшэгїїри мэдэхэтэй,
Хутагтанай долоон эдые олохо болтогой!

Їбшэгїй ута наhанай жаргаланг,
Їлэмжэ hайн бэе, хуби, изагуур,
Їгїйдэхэгїй эд баялиг хиигээд ехэ бэлиг,
Їндэр тїрэлэй долоон эрдэмээр тїгэсэхэ болтогой!

Дээдэ гурбан аймаг саба хиигээд,
Дїрбэн аймаг дандарые эндїїрэлгїй номлогшо,
Дээрэ їгы энэрэлэй таhаршагїй ураcхалтай,
Дээдэ ламатай ходо уулзаха болтогой!

Бурханаар номлоhон ангида тонилгогшо,
Бодисадба, нюуса тарниин санваарнуудые,
Бодото ямаршалан заршамлаhанhаа,
Бусалгїй сахиха ба улам арьбажуулха болтогой!

Арюун тодорхой хооhон шанар илгалгїй оноhон,
Алимад їзэгдэхїїн хооhоной таhаршагїй хослол,
Амгалан хооhоной дээдээр хоер тодхор,
Абьяастай сэлтэ арилха болтогой!

Болижо мэдэхээр хїсэлєє їсєєхэн болгожо,
Боди сэдьхэлтэй hайтар тїгэсэhэнєєр,
Буруу тэжээл бїхэниие тэбшэжэ,
Богдонуудай Номой ёhоор амидарха болтогой!

Тэнсэлгїй архад, эсэгэ, эхые хороохо,
Тэгшэ зохилдоhон хубарагуудые хагасуулха,
Тїїншэлэн ерэhэнэй бэеhээ шуhа гаргаха,
Тиимэ табан забhаргїйhєє тонилхо болтогой!

Шїтєєн субаргые эбдэхэ, бодисадбые алаха,
Шабганса аяга тахимлигта хурисаха,
Шїтэhэн багшые алаха, Бурсанг хубарагай эдые хулууха,
Шадар табан нїгэлhєє тонилхо болтогой!

Хороохо, хулгай, хурисалай буруу ябадал,
Худал, хоб, шэрїїн, шалшаа їгїїлхэ,
Хомхой, хорото сэдьхэл, буруу їзэлтэй,
Хорлогшо арбан хара нїгэлhєє тонилхо болтогой!

Аюус тама хиигээд маша халуун хоер тама,
Асари ухилан хайлагша ехэ бага хоер хиигээд,
Али баhа хуряан эбдэгшэ, хара шугамтай, дахин эдэгэгшэ,
Аймшагтай найман халуун тамаhаа тонилхо болтогой!

Уhан сэбэрїїтэй, сэбэрїї дэлбэрэгшэ,
Улам шїдєє хабжаганан, «Тэты!» «Хохой!» гэгшэ,
Удбала, ленхобо, ехэ ленхобо мэтэ хахарагша,
Уйдхартай найман хїйтэн тамаhаа тонилхо болтогой!

Бага сага, оршон тойроной їхээрэй намаг,
Бааhаар дїїрэhэн намаг, галай нурматай жалга,
Баhа уламгїй мїрэн, Шалмалиин модотой уула,
Балар тэдэ оронhоо тонилхо болтогой!

Гадаада хиигээд дотоодо тїйдхэртэн ба,
Гансата эдеэн ундаа хоюуланай тїйдхэртэн,
Галай дїлэнэй хїрдэтэй тэригїїтэн,
Гайхамшаг зоболонто бэридэй оронhоо тонилхо болтогой!

Тэнэн тєєриhэн хиигээд уhанда оршоhон,
Тэнэг хэлэгїй болоод, нэгэ нэгээ эдихэ,
Тїїншэлэн алагдаха, зарагдаха, сохигдохо,
Тэрэ мэтэ адууhанай зоболонhоо тонилхо болтогой!

Тэнгэридэ хубилхада унал,
Тэмсэл, хэрїїл асуурида,
Тїрэхэ, їбдэхэ, їтэлхэ, їхэхэ хїнїїдтэ,
Тэдэ хамаг зоболонhоо тонилхо болтогой!

Хутагта Манзашэриин бэлигээр,
Хоншим бодисадбын нигїїлэсхыгээр,
Хоротониие дарагша Ошорбааниин хїсєєр,
Хурданда Сухабаадида тїрэхэ болтогой!

Хурса бэлигтэй Шариин хїбїїнэй оюунаар,
Хутагта Модгалбааниин риди хубилгаанаар,
Хотоло баясхаланта Анандын соносоhоной хїсєєр,
Хоромхондо Сухабаадида тїрэхэ болтогой!

Этигэл Нагазана багшын зїрхэнэй айладал ба,
Элирхэй баатар Сарахын онол ба,
Илагуугсан Шабариин шадалай хїсєєр,
Элитэ Сухабаадида тїрэхэ болтогой!

Болон энэ мэтэ їйлэдэhэн буянаар,
Бїгэдэ hайн їйлын тїїхэ мїндэлhэн лїгээ,
Буянтай їйлэ хэдэггїй амитан бїхэн,
Би тэригїїтэн болбосоржо гэтэлхэ болтогой!

Хуурмаггїй Гурбан Эрдэниин їнэн хиигээд,
Хагасалгїй Бурхан бодисадбанарай адистид ба,
Хамтадхаhан огто тїгэс хоер суглаанай агуу хїсєєр,
Хамаг номой шанарай їнэнєєр юрєєл бэелхэ болтогой!

Сагаан буянай мори hайтар унажа,
Сэдьхэлэй юрєєлэй хазаараар жолоодоод,
Шамдалай ташуураар ябадалаа тїргэлїїлжэ,
Сїлєєрэлгын газарта хїрэхэ болтогой!

Тэбшэл онолой туйлда хїрэhэн Бурхан,
Тэнсэлгїй эшэ зарлигай ба онолой дээдэ Номууд,
Тэрэ мэтэ арбан газарай бодисадба Хубарагуудтай,
Тогтоомол Гурбан Эрдэниин їлзы хутаг оршохо болтогой!

Гэхэ энээниие Согто Этигэл Хутагта Нагаржунаар (буряад хэлэлгэдэ Нагазана) зохеоhон Їлэмжэ юрєєл гэшхїїр энээниие їдэр бїри таhарангїй уншахада мянган галабай хилэнсэ тїйдхэр абьяас бїгэдэ арилжа, арилhанhаа тїргєєр элитэ тогоологсон бурханай газарта хїрэхэ hэжэггїй. Їлзы хутаг болтогой! Мангалам!
Категории
Без категории

Комментарии