RSS лента

Кунсанг Рабтен

Джамби кузугма

Оценить эту запись
МАЙДАРИИН БЭЕ ОРОШИБА

Абарал Майдариин тансаг бэе бїтээхэдэ,
Али зохилдохо шалтагаан нїхэсэлые бїтээгшэ амитан,
Асархытэй гэтэлгэгшэ Этигэл Майдариин їльмын дэргэдэ,
Арюун дээдэ хїлгэнэй Номой согые эдлэхэ болтогой!

Али хэзээ нэгэ сагта ошорто hууриин уулын оройдо,
Абарал Этигэл Майдариин наран ургаха сагта,
Алимад минии оюунай ленхобын амсар нээжэ,
Аза хубитай хамаг зїгын суглаануудые ханган їйлэдэхэ болтогой!

Али тэрэ сагта Илагуугсан Майдари маша баясажа,
Алимад минии толгойдо баруун мотороо табяад,
Асари хэтэрхэй дээдэ бодидо вивангирид їзїїлээд,
Амитан бїхэнэй туhада тїргэнтэ бурхан болохо болтогой!

Арюун боди бїтээхэ тїрэл тутам бїхэндэшье,
Алин гурбан сагай Илагуугсад хїбїїнтэй сэлтэ бїгэдын,
Агууехэ бардаатай ябадал хэды шэнээн буй бїхэниие,
Алимад нэгэндэ хуряажа ёhоор їзїїлхэ болтогой!

Асари hайн номлолой хээтэй їзэсхэлэн эшэ зарлигай торгые,
Агуу тиин шэнжэлэлэй алтан эшэдэ шїтїїлээд,
Арюун гурбан суртаалай зэндэмэниин охеор шэмэглээд,
Абарагшын Шажанай Дуаазые арбан зїгтэ байгуулха болтогой!

Ашидын туhа амгалан гарахын орон Шажан їргэжэн дэлгэрээд, Арюун Шажаниие баригша дээдэнїїдэй бэе лагшан hайн оршохо,
Амитан бїхэнэй амар жаргал гарахын орон,
Абарал бурханай Шажан эрдэни їргэлжэдэ дэлгэрхэ болтогой!

Асархы гурбан зїйлдэ наhандаа дадаhанай хїсєєр,
Алимад шолмосой аймагые асархын сэрэгээр дараад,
Амитан бїхэниие асархын хїсєєр тэдхэн зохеогшо,
Абарал Илагуугсан Этигэл Майдариин їлзы хутаг оршотугай!

Гэhэн энээниие Богдо Хамагые айладагша Сангха Сиддхи Їндэр тїрэлтэ Анхадугаар Далай-лама Жэ Гэндун Дуб зохеоhон болой.

Энэ мэтэ їйлэдэhэн саглашагїй буянай хїсєєр,
Энэлгэтэ тама, бэрид, адууhан, асууритай,
Элдэб муу тїрэл абахые эгїїридэ тэбшэн їйлэдэжэ,
Энэрхытэй Илагуугсан Майдариин їльмын дэргэдэ тїрэхэнь болтогой!

Илангаяа, Этигэл Майдариин бэе хїрэг бїтээhэн энэ орондо,
Имагта арюун шагшаабад тїгэлдэр машада гарагшадаар,
Элирхэй огто hайтар дїїрэжэ, судар, дїрбэн аймаг дандарай,
Ирагуу номлол бїтээлэй Шажан дэлгэрхын їлзы хутаг оршотугай!

Сарва мангалам!
Категории
Без категории

Комментарии