RSS лента

Кунсанг Рабтен

Шернин (Сутра сердца)

Оценить эту запись
Бэлигбариаамадай гол зурхэн нэрэтэ тарни орошиба
Намуу Буддая!
Намуу Дхармая!
Намуу Сангхая!
Энэдхэгэй хэлээр: Бхагавати Праджняпарамита хридая
Тубэдэй хэлээр: Пагба ширабжи паролду чимбой нинбо
Монголой хэлээр: Илажа Тугэс нугшэгсэн Эхэ бэлигэй саада хизаарта хурэгсэн гол зурхэн

Илажа Тугэс нугшэгсэн эхэ бэлигбариаамадта мургэму.
Иин хэмээн минии соносогсон нэгэн сагта. Илажа Тугэс нугшэгсэн Бурхан Ранзаграха балгаасанай Гэдэргуд ууласта Аяга тахимлигай ехэс хубарагууд хиигээд бодисадбанарай ехэс хубарагууд лугаа нэгэнтэ хамта hуун булээ. Тэрэ сагта Илажа Тугэс нугшэгсэн Бурхан гун нариниие узэхуй номой зуйл хэмэгдэхэ даянда тэгшэ оролдожо абай. Басахуу тэрэ сагта бодисадба махасадба Арья Авалокитешуваари Бэлигбариаамадай гун нарин ябадалые бугэд узэжэ бурун. Тэдэгээр табан согсосые бар (шье) мун шанараар бугэд хогоосон хэмээн унэн88р бугэд даган узэжэ тэндэhээ Бурханай хусэн88р Амин габьята Шарибудари бодисадба махасадба Арья Авалокитешуваарида иин хэмээн угуулбэ: Изагууртанай хубууд ба Изагууртанай ухид, хэдбэр (хэдшье) б8г88с (байбал) Бэлигбариаамадай гун нарин ябадалаар ябасугай хэмээн хусэгшэд тэдэгээр хэрхижэ hуран ябагдаюу? Тиин хэмээн угуулбасуу бодисадба махасадба Арья Авалокитешуваари Насанда тугэлдэр Шарибударида иин хэмээн угуулбэ. Шарибудари, аа! Изагууртанай хубууд ба Изагууртанай ухид, хэдбэр (хэдшье) б8г88с (байбал) Бэлигбариаамадай гун нарин ябадалаар ябасугай хэмээн хусэгшэд тэрэ иин хэмээн (иигэжэ) узэгдэхуй. Тэдэгээр табан согсосые бар (шье) мун шанараар хогоосон хэмээн унэн88р бугэд даган узэгдэхуй. Унгэ бэе хогоосон болой. Хогоосон бугэд унгэ бэе болой. Унгэ бэеhээ хогоосон 88рэ бэшэ. Хогоосонhоо бар (шье) унгэ бэе 88рэ бэшэ бую. Тэгууншэлэн сэрэхуй, сэдьхэхуй, уйлэдэхуй, мэдэхуй бугэдэ хогоосон болой. Шарибудари! Тэрэ мэтын тулада хамаг номууд бугэдэ хогоосон болой. Бэлгэ угы, турэхуй угы, туридэхуй угы, хирэ угы, хирэhээ хагахаса бар (шье) угы, буураха угы, нэмэхэ угы болой. Шарибудари, аа! Тэрэ мэтээр хогоосондо унгэ угы, сэрэхуй угы, сэдьхэхуй угы, уйлэдэхуй угы, мэдэхуй угы, нюдэн угы, шэхэн угы, хабар (хамар) угы, хэлэн угы, бэе угы, дуун угы, унэр угы, амтан угы, хуртэхуй угы, ном угы болоюу. Нюдэнэй изагуур угыh88 сэдьхэлэй изагуур бар (шье) угы, сэдьхэлэй бэлигэй изагуурта хуртэлэ бэр (шье) угы болоюу. Мунхаг угы. Мунхаг арилагсан угыh88 утэлхуй ухэхуй барагдахуй хуртэлэ бэр (шье) угы болоюу. Зоболон ба хамагые туруулэгшэ ба туридхуулэгшэ ба мур ба бэлгэ бэлиг угы ба олохо угы. Улэ олохо бар (шье) угы болоюу. Шарибудари, аа! Тэгуубээр бодисдабанар олохо угын тулада бэлигбариаамадта шутэжэ аюу. Сэдьхэлдэ туйдхэр угыh88 айха угыг88р буруу алжиясhаа машида нугшэжэ бурэн ехэ Нэрбаанын эсэстэнь хурэбэ. Гурбан сагта суугсан хамаг бурханууд бар бэлигбариаамадта шутэжэ бурэн тэнсэлгуй унэн тугэс тогоологсон боди хутагые элитэ тугэсхэн, бурхан болобо. Тэгуубээр унэн хэмээн мэдэгдэхуй, бэлигбариаамадай тарни, ухаанай тарни, тэнсэлгуй тарни, сасуу бэшэ лугаа (тэй) сасуу тарни, хамаг зоболонгуудые машида амарлюулагша тарни, худал бэшые унэн мэдэжэ бурэн, Бэлигбариаамадай тарни угуулбэ: Дадаята ом гате гате парагате парасамгате бодхи сваха. Шарибудари, аа! Бодисадаба махасадбанар тэрэ мэтэ гун нарин бэлигбариаамадта суралсагдахуй. Тэндэhээ Илажа тугэс нугшэгсэн бурхан тэрэ даянhаа босожо, бодисадба махасадба Арья Авалокитэшуваарида иин хэмээн зарлиг болорун: Сайн! Сайн! Изагууртанай хубуун тэрэ тэгууншэлэнхуу боломой. Ямар шинии угуулэгсэн, тэрэ мэтээр гун нарин бэлигбариаамадта ябагдаха болой. Тэгууншэлэн ерэгсэн бурхан бугэд88р бээр баясан нухэсэлдэую. Илажа тугэс нугшэгсэн бурхан тиин хэмээн зарлиг бологсондо Амин габьяата Шарибудари хиигээд бодисадба махасадба Арья Авалокитешуваари хиигээд хамаг бугэдэ нухэд хиигээд тэнгэри, хумуун, асуури, гандари лугаа нэгэнтэ юртэмсэ дэхин зубш88н бэшэржэ баясалсаба. Илажа тугэс нугшэгсэн бурханай зарлигые элитэ магтабай, сайшаабай. Илажа тугэс нугшэгсэн эхэ бэлигбариаамадай гол зурхэн нэрэтэ тарни тугэсэбэ.

Огторгойдо ябагша дээдэ оронуудта элитэ мэдэгшэ риди хубилгаанай эзэн агуу хусэтэйг88р бутээгшэдтэ эхээр хубууншэлэн урш88гшэ гурбан ороной дагинисэй эрхимдэ мургэму.

А га са ма ра за ша да ра са ма ра я пад
Намуу! Ламада мургэму, Бурханда мургэму, Номдо мургэму, Бурсанг хубарагуудта мургэму, Ехэ эхэ Бэлигбариаамадта мургэму, тэдэндэ мургэжэ бурэн, шутэгсэнэй тулада убэрэй (88рын) унэн алжияс бутэхэ болтогой. Ямар урид тэнгэриин Хурмастаар эхэ Бэлигбариаамадай гун нарин удха сэдьхэлдэ сэдьхэн эдугээ уншагсан хусэндэ шутэжэ хилэнсэтэ шимнусые харин харюулагсанай тула урбан тэгууншэлэн бишье бэлигбариаамадай гун нарин удхые сэдьхэлдэ сэдьхэн угэ амаар уншагсанда шутэжэ хилэнсэтэ шимнус тэригуутэн улэ зохилдохуй зуг бугэдэ шинагша хариха болтогой! Угы болохо болтогой! Амарлиха болтогой! Улэ зохилдохын зуг бугэдэ амарлитугай! Шинданг гуруе суухаа. Шимнусай аймаг амарлиха болтогой! Гурбан муу заяан хогоосон болохо болтогой! Дээдэ Ном дэлгэрхэ болтогой! Амитанууд амарлиха болтогой! Бодисадба хаана хэн буй тэдэгээр бугэдын юр88лэй мур бутэхэ болтогой! Наян мянган тодхорой аймаг амарлиха хиигээд улэ зохилдохуй хорото шалтагаанhаа хагасан зохилдохуйн шалтагаан болон хотоло тугэсэгсэн тэрэ улзыг88ршье эдугээ эндэ сайн амгалан болтогой! Гурбан зуун жаран адасай аймаг амарлиха хиигээд улэ зохилдохуй хорото шалтагаанhаа хагасан зохилдохуйн шалтагаан болон хотоло тугэсэгсэн тэрэ улзыг88ршье эдугээ эндэ сайн амгалан болтогой! Дурбэн зуун дурбэн убшэнэй аймаг амарлиха хиигээд улэ зохилдохуй хорото шалтагаанhаа хагасан зохилдохуйн шалтагаан болон хотоло тугэсэгсэн тэрэ улзыг88ршье эдугээ эндэ сайн амгалан болтогой! Унэмлэхуй гурбан бэе ологсон бурханай адистид хиигээд ургэлжэдэ зуудхэлгуй номой шанарай унэнэй адистид ба улэмжэ хагасалгуй хурагсан хубарагуудай адистидаар удэр hуни насандаа улзы хутаг оршохо болтогой! Мангалам!

Илагуугсан бурханай сайн зарлиг Бэлигэй саада хизаарта хурэгсэнэй тарни эгууниие Анаагиин хиидэй угэлигын эзэн Лубсан Гэлэг Балданжабаар бухы амитаниие эмгэнилтэ гурбан муу заяанhаа гэтэлгэхуйе хусэжэ хэбтэ hиилуулбэ.

Оттиск на бумаге: Фабрика наследниковъ Сумкина №7

(Переложение со старомонгольского письма)
Категории
Без категории

Комментарии