RSS лента

Кунсанг Рабтен

ХУТАГТА МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛЭЙ ХААН

Оценить эту запись
ХУТАГТА МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛЭЙ ХААН
ГЇН МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛ

Хамаг бурхан хиигээд бодисадбанарта мїргэнэб!
Ананда, аа! Ямар мэтэ бодисадба махасадба Майдаряар тангариглаћанаар эртэ бодисадбын ябадалаар ябаћан сагта їдэр гурбанта, hїни гурбанта Номто дэгэлээ баруун мїрэндєє хумбижа, баруун їбдэгєєрєє газарта hїгэдєєд, альгаа хамтадхажа иин хэмээн їгэнїїдээр юрєєл табиба.

Хотоло бурханда мїргэнэб,
Арша тэнгэриин нюдэн тїгэсэћэн,
Бодисадбанар лугаа шье,
Шарвагуудта мїргэнэб!

Муу заяанай мїрые нисаан їйлэдэжэ,
Їндэр изагуурай мїрые маша їзїїлээд,
Їтэлхэ їхэхэгїйдэ ударидагша,
Боди сэдьхэлдэ мїргэнэб!

Сэдьхэлэй эрхээр болоhоноор,
Би хэлэнсэ юун їйлэдэhэнєє,
Бурханай нюдэнэй дэргэдэ байгаад,
Би тэдэнїїдээ наманшалан їйлэдэсїгэй!

Би али гурбан зїйлэй їйлєєр,
Буянай суглааниие їїсхээд,
Минии хамагые мэдэгшын тэрэ хїрэнгєєр,
Намда боди хутаг барашагїй болтогой!

Арбан зїгтэхи уласуудта,
Бурханиие тахиха али болоhониие,
Бурханаар айладан баясаћан,
Тэрээндэ бишье даган баясалсанам!

Хамаг хилэнсэнїдээ наманшалнам,
Бїхы буянда баясанам,
Бурхан бїхэндэ мїргэнэм,
Бэлгэ бэлигэй манлайе олохомни болтогой!

Арбан зїгтэхи зїгїїдтэ,
Арбаад орондо байгша,
Бодисадбанарые эрхим боди хутагта,
Бурхан болон їйлэдэхые дурадхалые табинам!

Дээдэ боди хутагта бурхан болоод,
Аймагтай сэлтэ шимнусые номгодхожо,
Бїхы амитанда тућалхын тулада,
Номой хїрдэ эрьюулхэ болтогой!

Номой ехэ хэнгэрэгэй дуугаар,
Амитаниие зоболонћоо тонилгохо болтогой,
Хизаалшагїй хїлти галабуудта,
Номые їзїїлэн зохеон ћууха болтогой!

Хїсэлэй шабарта жибэћэн болоод,
Хурисахын утаћаар шангаар хїлигдэћэн,
Хотоло хїлээгээр хїлигдэћэн амитаниие,
Хоер хїлтэнэй манлайнууд їзэн соерхо!

Сэдьхэлэй хирээр їйлэдэгшэдые,
Бурханууд доромжолон їйлэдэнэгїй,
Хамаг амитанда асархы сэдьхэл тїгэсэћэн,
Сансарай далайћаа гэтэлгэхэ болтогой!

Тогоологсон бурхан али ћуућан хиигээд,
Алимад нїгшэћэн ба залараадїй,
Тэдэниие би даган ћуралсаад,
Боди ябадалаар ябаха болтогой!

Зургаан бариаамадые дїїргэн їйлэдэћэнћєє,
Зургаан зїйлэй амитаниие тонилгохо болтогой,
Зургаан зїн бэлигые элитэ їйлэдэжэ болоод,
Дээрэ їгы боди хутагта хїрэхэ болтогой!

Тїрэћэн їгы хиигээд їлэ гараха,
Мїн шанар їгы, орон їгы,
Зїйлые онохо їгы, бодо їгы,
Хооћоной номые онохо болтогой!

Ехэ арша бурхан мэтэ,
Сэдьхэлтэн їгы, амитан їгы,
Бодгали їгы, тэжээгшэ їгы,
Би їгын номые онохо болтогой!

«Би» гэжэ баримталха, «миниихи» гэжэ баримталхын,
Бодото бїхэндэ їлэ оршон,
Хотоло амитанда амгаланай тула,
Харамгїйгєєр їгэлигэ їгэхэ болтогой!

Бодос бодо їгын,
Минии эд агуурса їбэсїбээн бїтэхэ болтогой,
Хамаг бодосые тиин бїгэд эбдэхээр,
Їгэлигын бариаамадые дїїргэхэ болтогой!

Хуули саазын шагшаабад гэмгїй болоод,
Асари арилћан шагшаабадаар тїгэсєєд,
Бардамнаха сэдьхэлгїй шагшаабадаар,
Шагшаабад бариаамадые тїгэсэхэ болтогой!

Шорой бую эсвээс ућан бую, гал,
Хиин махабод мэтэ їлэ оршохо болоод,
Хилэглэлгїй хїлисэћєєр,
Хїлисэлгын бариаамадые дїїргэхэ болтогой!

Хэшээнгы їїсхэћэнэй хэшээнгыгээр,
Батада зориглон залхуугїй болоод,
Хїсэнтэй тїгэсэћэн бэе, сэдьхэлээр,
Хэшээнгын бариаамадые тїгэсэхэ болтогой!

Зали мэтын даян хиигээд,
Баатараар ябаха даян ба,
Ошор мэтэ даянаар,
Самаадин бариаамадые тїгэсэхэ болтогой!

Тиин бїгэд тонилхын гурбан їїдэн ба,
Гурбан сагые тэгшэ сасуулха хиигээд,
Гурбан ухааниие элитэ їйлэдэћэнєєр,
Бэлиг бариаамадые тїгэсэхэ болтогой!

Хамаг бурхадта ћайшаагдаћан ба,
Гэрэл ба сог жабхалан бадараад,
Бодисадбын хэшээнгыгээр,
Минии ба бусадай ћанаа тїгэсэхэ болтогой!

Тэрэ мэтэ ябадалаар ябаад,
Майдариин алдартай тїгэсэћэнєєр,
Зургаан бариаамадые дїїргээд,
Арбан ороной орьёлдо оршохо болтогой!

НАМО РАДНА ДАРЬЯЯ, НАМО БАГАБААДИ ШАГЖА МУНЭЕЭ, ДАТАГАДАЯ, АРХААДИ САМНЯГСАМ БУДДАЯ, ДАДАЯТА ОМ АЗИДЭ АЗИДЭ, АБАРАЗИДЭ, АЗИДАНЗАЯ, ХАРА ХАРА МАЙДАРИ АБАЛОГИДЭ, ГАРА ГАРА, МАХА САМАЯ СИДДИ БАРА БАРА, МАХА БОДИ МАНДА БИЗА, СМАРА СМАРА, АСМАГАМ САМАЯ, БОДИ БОДИ, МАХА БОДИ СУУХА, ОМ МОХИ МОХИ МАХА МОХИ СУУХА, ОМ МУНИ МУНИ СМАРА СУУХА

Їлэмжэ энээнэй буянаар би болон бусад амитан бїгэдэ,
Їхэн юїдхэћэн дарыда Тїгэс баясхаланта Тушидта,
Їнэн Номоор їндэр ћайхан ордондо тїрєєд,
Їлэ илагдаха Номой Богдын хїбїїдэй ахамад болтогой!

Арбан ороной эрхэ баялиг Илагуугсанай тїлєєлэгшэ Замби тїбта,
Арбан хїсэн эрхэшээћэнэй хутагые олоћон сагта,
Айладаћан зарлигай рашияаниие урид маша амсаад,
Абарагша Илагуугсанай зохеолые хосоролгїйгєєр
эсэстэ хїргэхэ болтогой!

Эндэћээ їхэл юїдхэћэн сасуу,
Тїгэс баясхаланта Тушидта тїрэжэ сэдьхэл баясаад,
Тїргэн Этигэл Майдариие баясхан їйлэдєєд,
Боди хутагай вивангиридые олохо болтогой!

Ананда, аа! Бодисадба махасадба Майдари алинда оршоћонћоо уран аргаар амгалан хїлгэн, амгалан орохо, амгалан мїр хиигээд тэнсэлгїй їнэхєєр туулаћан бодиие їнэхєєр бїтээћэн мэргэн аргань энэхїї мїн болой. Хутагта Майдариин юрєєлэй хаан тїгэсэбэ.
Категории
Без категории

Комментарии