RSS лента

Кунсанг Рабтен

 1. Монлам о рождении в Сукхавати

  Сутра «Благопожелания о рождении в Сукхавати», сочиненная Всеведущим Праджня Дхваджа Шри Бхадрой

  Чистая земля, созданная силой безграничных пожеланий Амитабхи, Чьи достоинства гирляндами восхвалений прославляются,
  Всеми буддами, пребывающими в десяти сторонах, ...
  Категории
  Без категории
 2. Диваажанай юроол 2

  СУХАБААДИИН ОРОНДО ТЇРЭХЭ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

  Аминдаба бурханай юрєєлэй хїсєєр бїтэhэн,
  Арбан зїгтэ hууhан хамаг бурхадаар,
  Агууехэтэ эрдэмїїдыень магтаалай эрхинїїдээр hайшааhан орон,
  Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

  Хоер хїлтэнэй манлай ...
  Категории
  Без категории
 3. ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  Хэзээ Шадагшын манлай дээдэ хутаг тэрэниие,
  Хэрбээ би элирхэй эсэ болгоhон тэзээдэ,
  Хэтэрхэй арюун hайн мїр бїтээхэ шїтєєниие олоод,
  Хэлбэрилгїй тойн болон тїрэлєє дурдаха болтогой!

  Тогтоол, самбаа, самаади, зїн бэлиг, риди ...
  Категории
  Без категории
 4. Диваажанай юроол

  БОГДО ЗОНХААБА

  Тансаг болоhон їйлэнїїдээр амитанда барагдашагїй сог жаргалангые їгєєд, Тэстэшэгїй Їхэлэй Эзэнэй аюулые гансахан дурдаhанаар холодо огоорогшо, Таhаралтагїй энэрхыгээр амитадые хїбїїншэлэн хайрлан айладагша, Тэнгэри хїмїїнэй Багша – Саглашагїй наhатай ...
  Категории
  Без категории
 5. Улэмжэ саналай юроол

  СОГТО ЭТИГЭЛ ХУТАГТА НАГАРЖУНААР ЗОХЕОhОН ЇЛЭМЖЭ hАНАЛАЙ ЮРЄЄЛ ГЭШХЇЇР ОРОШИБА

  Намо Манзушригошая! Гурбан Эрдэнидэ мїргэнэм !

  Амитанай Этигэл нигїїлэсхын мїн шанар – Лама,
  Абаралай орон Гурбан Эрдэни хиигээд Идам бурхан,
  Арюун тэнгэриин зїн бэлигэй ...
  Категории
  Без категории