RSS лента

Все записи блога

 1. ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  ЖИСРИД ТУБШОГМА ШУГСО

  Хэзээ Шадагшын манлай дээдэ хутаг тэрэниие,
  Хэрбээ би элирхэй эсэ болгоhон тэзээдэ,
  Хэтэрхэй арюун hайн мїр бїтээхэ шїтєєниие олоод,
  Хэлбэрилгїй тойн болон тїрэлєє дурдаха болтогой!

  Тогтоол, самбаа, самаади, зїн бэлиг, риди ...
  Категории
  Без категории
 2. Диваажанай юроол

  БОГДО ЗОНХААБА

  Тансаг болоhон їйлэнїїдээр амитанда барагдашагїй сог жаргалангые їгєєд, Тэстэшэгїй Їхэлэй Эзэнэй аюулые гансахан дурдаhанаар холодо огоорогшо, Таhаралтагїй энэрхыгээр амитадые хїбїїншэлэн хайрлан айладагша, Тэнгэри хїмїїнэй Багша – Саглашагїй наhатай ...
  Категории
  Без категории
 3. Улэмжэ саналай юроол

  СОГТО ЭТИГЭЛ ХУТАГТА НАГАРЖУНААР ЗОХЕОhОН ЇЛЭМЖЭ hАНАЛАЙ ЮРЄЄЛ ГЭШХЇЇР ОРОШИБА

  Намо Манзушригошая! Гурбан Эрдэнидэ мїргэнэм !

  Амитанай Этигэл нигїїлэсхын мїн шанар – Лама,
  Абаралай орон Гурбан Эрдэни хиигээд Идам бурхан,
  Арюун тэнгэриин зїн бэлигэй ...
  Категории
  Без категории
 4. Джамби кузугма

  МАЙДАРИИН БЭЕ ОРОШИБА

  Абарал Майдариин тансаг бэе бїтээхэдэ,
  Али зохилдохо шалтагаан нїхэсэлые бїтээгшэ амитан,
  Асархытэй гэтэлгэгшэ Этигэл Майдариин їльмын дэргэдэ,
  Арюун дээдэ хїлгэнэй Номой согые эдлэхэ болтогой!

  Али хэзээ нэгэ сагта ошорто ...
  Категории
  Без категории
 5. Шернин (Сутра сердца)

  Бэлигбариаамадай гол зурхэн нэрэтэ тарни орошиба
  Намуу Буддая!
  Намуу Дхармая!
  Намуу Сангхая!
  Энэдхэгэй хэлээр: Бхагавати Праджняпарамита хридая
  Тубэдэй хэлээр: Пагба ширабжи паролду чимбой нинбо
  Монголой хэлээр: Илажа Тугэс нугшэгсэн Эхэ бэлигэй саада ...
  Категории
  Без категории