RSS лента

Все записи блога

 1. Бэлигбариаам

  ХУТАГТА БЭЛИГЭЙ СААДА ХИЗААРТА ХЇРЭhЭН
  БЭЛИГ БАРИААМАДАЙ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

  Эдэ сагаан буянай хїшэнїїдээр їбшэн тахал амарлитугай,
  Эд таваар хутаг тїгэсэжэ жаргалан арьбажатугай,
  Эхэ хамаг амитан бїхэн амгаланта Сухабаадида тїрэтїгэй,
  Эрдэни Шажан Ном ...
  Категории
  Без категории
 2. Краткий монлам Сукхавати

  Краткая благопожелательная молитва о рождении в Сукхавати,
  сочиненная Восьмым Кармапой Микьо Дордже

  Эмахо! Восхитительный Будда Абхитабха,
  Справа - Владыка великого сострадания Авалокитешвара,
  Слева – Обретший великую силу храбрый Ваджрапани,
  Окруженные ...
  Категории
  Без категории
 3. Сухабаадиин юроол хуряангы

  НАЙМАДУГААР ГАРМЫН ЁhО БАРИГША МИЖИД ДОРЖИИН ЗОХЕОhОН СУХАБААДИДА ТЇРЭХЫН ЮРЄЄЛ

  ЭМАХО! (Ай гайхамшаг!)

  ОМСАР САНЖАЙ НАНБА ТАЯЙДАН
  ЯЙСУ ЖОБО ТУГЖЭ ШЭНБОДАН
  ЙОНДУ СЭМБА ТУШЭН ТОБНАМЛА
  САНЖАЙ ЖАНСЭМ БАГМЭД ХОРЖИГОР
  Гайхамшаг бурхан Хизааргїй гэгээн ...
  Категории
  Без категории
 4. Монлам о рождении в Сукхавати

  Сутра «Благопожелания о рождении в Сукхавати», сочиненная Всеведущим Праджня Дхваджа Шри Бхадрой

  Чистая земля, созданная силой безграничных пожеланий Амитабхи, Чьи достоинства гирляндами восхвалений прославляются,
  Всеми буддами, пребывающими в десяти сторонах, ...
  Категории
  Без категории
 5. Диваажанай юроол 2

  СУХАБААДИИН ОРОНДО ТЇРЭХЭ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

  Аминдаба бурханай юрєєлэй хїсєєр бїтэhэн,
  Арбан зїгтэ hууhан хамаг бурхадаар,
  Агууехэтэ эрдэмїїдыень магтаалай эрхинїїдээр hайшааhан орон,
  Амгаланта Сухабаадида хубилан тїрэхэ болтогой!

  Хоер хїлтэнэй манлай ...
  Категории
  Без категории