RSS лента

Все записи блога

 1. Сай эдеэнэй тахил

  САЙ ЭДЕЭНЭЙ ТАХИЛ

  Абарагша лама гурбан эрдэниин гэгээндэ
  Асари зуун амтанай шэмэ тїгэсэhэн хитад сай їргэhэнєєр
  Алибаа тїрэл тутам бїгэдэдэ лама гурбан эрдэниие
  Арюун хамаг тахилаар наhандаа тахихамни болтогой!
  (гэжэ сай тахил їргэ)

  hайхан зуун ...
  Категории
  Без категории
 2. Сергем Тары

  CЕРГЕМ АРЬЯ ТАРЫ

  ХУМ! ДЖИНЛАБ ЧОГЦОЛ ЦАГЬЮ ЛАМА ДАНГ
  НГОЙДУБ ЧАРБЕБ ЙИДАМ ЛХАЦОГ ДАНГ
  БАРЧЭ КУНСЕЛ КАНДО ЧОКЬОНГ НАМ
  СЕРГЕМ ДИШЕ ДОГУЙ ЧАРЧЕН ПОБ
  Хум! Дарующие высшие благословения коренные Гуру и линии преемственности,
  Проливающие дожди реализаций ...

  Обновлено 14.03.2011 в 13:03 Кунсанг Рабтен

  Категории
  Без категории
 3. Мантра Будды медицины

  Краткое объяснение мантры
  Будды медицины

  ТАДЬЯТА ОМ БЕКАНЗЕ БЕКАНЗЕ
  МАХА БЕКАНЗЕ БЕКАНЗЕ РАДЗА САМУДГАТЕ СВАХА
  Слог ОМ состоит из трех звуков А, У, М, символизирующих чистые тело, речь и ум Будды. Ведя нас по пути к Пробуждению, Ом преображает наши нечистые ...

  Обновлено 14.03.2011 в 11:54 Кунсанг Рабтен

  Категории
  Без категории
 4. АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

  ДЇРБЭН МОТОРТОЙ АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

  ОМ СВАСТИ! (Ом їлзы хутаг оршотугай!)

  ПАГБА ТУГЖЭЙ ШЭНБО ГУДОГГАР/ ШАЛЖИГ ШАГШИ ТУГГАР ТАЛМОЖАР/ ЯЙБАЙ ШЭЛПЭРЭН ЙОНБАЙ БАДМАЗИН/ ШАБНИ ДОРЖЭ ЖИЛТУНЛА ШАГСАЛ
  Хутагта ехэ нигїїлэсэгшын бэеын їнгэ сагаан/ Нэгэ нюур, ...
  Категории
  Без категории
 5. ДАРА ЭХЫН САН

  НОГООН ДАРА ЭХЫН САН ТАХИЛ

  НАМО ГУРУ! РАННИД ЖЭБЗУН ДОЛМАРЖУР
  Єєрєє Гэтэлгэгшэ Дара Эхэ болобо.
  ОМ А: ХУМ гурба дахин їгїїлжэ адислаад,

  ЖЭ! ЛАМА ЕДАМ ХАНДО ШОЙСУРУНДАН/
  ЖЭБЗУН ДОЛМА ШИТО ЛХАСОГНАМ/
  САНЖИ ШОДБИ ДОНДУ ОЙБАГУН/
  ТОГМИД ДИРШЭГ ...
  Категории
  Без категории