RSS лента

Все записи блога

 1. Улэмжэ саналай юроол

  СОГТО ЭТИГЭЛ ХУТАГТА НАГАРЖУНААР ЗОХЕОhОН ЇЛЭМЖЭ hАНАЛАЙ ЮРЄЄЛ ГЭШХЇЇР ОРОШИБА

  Намо Манзушригошая! Гурбан Эрдэнидэ мїргэнэм !

  Амитанай Этигэл нигїїлэсхын мїн шанар – Лама,
  Абаралай орон Гурбан Эрдэни хиигээд Идам бурхан,
  Арюун тэнгэриин зїн бэлигэй ...
  Категории
  Без категории
 2. Джамби кузугма

  МАЙДАРИИН БЭЕ ОРОШИБА

  Абарал Майдариин тансаг бэе бїтээхэдэ,
  Али зохилдохо шалтагаан нїхэсэлые бїтээгшэ амитан,
  Асархытэй гэтэлгэгшэ Этигэл Майдариин їльмын дэргэдэ,
  Арюун дээдэ хїлгэнэй Номой согые эдлэхэ болтогой!

  Али хэзээ нэгэ сагта ошорто ...
  Категории
  Без категории
 3. Шернин (Сутра сердца)

  Бэлигбариаамадай гол зурхэн нэрэтэ тарни орошиба
  Намуу Буддая!
  Намуу Дхармая!
  Намуу Сангхая!
  Энэдхэгэй хэлээр: Бхагавати Праджняпарамита хридая
  Тубэдэй хэлээр: Пагба ширабжи паролду чимбой нинбо
  Монголой хэлээр: Илажа Тугэс нугшэгсэн Эхэ бэлигэй саада ...
  Категории
  Без категории
 4. ХУТАГТА МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛЭЙ ХААН

  ХУТАГТА МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛЭЙ ХААН
  ГЇН МАЙДАРИИН ЮРЄЄЛ

  Хамаг бурхан хиигээд бодисадбанарта мїргэнэб!
  Ананда, аа! Ямар мэтэ бодисадба махасадба Майдаряар тангариглаћанаар эртэ бодисадбын ябадалаар ябаћан сагта їдэр гурбанта, hїни гурбанта Номто дэгэлээ баруун ...
  Категории
  Без категории
 5. ‘gyur sngags ni

  Преобразующие мантры

  1. [B]Ом самбхара самбхара вимана сара маха дзава хум, ом смара смара вимана скара маха дзава хум.[/B]
  sngags ‘di tshar gcig brjod na sngags gang bzlas pa de brgya stong du ‘gyur bar gsungs
  Если только один даже раз произнести эту мантру то она преобразует какую-либо произнесенную ...
  Категории
  Без категории