RSS лента

Все записи блога

 1. Мантра Будды медицины

  Краткое объяснение мантры
  Будды медицины

  ТАДЬЯТА ОМ БЕКАНЗЕ БЕКАНЗЕ
  МАХА БЕКАНЗЕ БЕКАНЗЕ РАДЗА САМУДГАТЕ СВАХА
  Слог ОМ состоит из трех звуков А, У, М, символизирующих чистые тело, речь и ум Будды. Ведя нас по пути к Пробуждению, Ом преображает наши нечистые ...

  Обновлено 14.03.2011 в 11:54 Кунсанг Рабтен

  Категории
  Без категории
 2. АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

  ДЇРБЭН МОТОРТОЙ АРЬЯАБААЛЫН БЇТЭЭХЭ АРГА

  ОМ СВАСТИ! (Ом їлзы хутаг оршотугай!)

  ПАГБА ТУГЖЭЙ ШЭНБО ГУДОГГАР/ ШАЛЖИГ ШАГШИ ТУГГАР ТАЛМОЖАР/ ЯЙБАЙ ШЭЛПЭРЭН ЙОНБАЙ БАДМАЗИН/ ШАБНИ ДОРЖЭ ЖИЛТУНЛА ШАГСАЛ
  Хутагта ехэ нигїїлэсэгшын бэеын їнгэ сагаан/ Нэгэ нюур, ...
  Категории
  Без категории
 3. ДАРА ЭХЫН САН

  НОГООН ДАРА ЭХЫН САН ТАХИЛ

  НАМО ГУРУ! РАННИД ЖЭБЗУН ДОЛМАРЖУР
  Єєрєє Гэтэлгэгшэ Дара Эхэ болобо.
  ОМ А: ХУМ гурба дахин їгїїлжэ адислаад,

  ЖЭ! ЛАМА ЕДАМ ХАНДО ШОЙСУРУНДАН/
  ЖЭБЗУН ДОЛМА ШИТО ЛХАСОГНАМ/
  САНЖИ ШОДБИ ДОНДУ ОЙБАГУН/
  ТОГМИД ДИРШЭГ ...
  Категории
  Без категории
 4. Зальбарал

  ЛАМА АБАРАЛАЙ ОРОН БЇХЭНДЭ ЗАЛЬБАРАЛ ТАБИХА ШЇЛЭГЇЇД ОРОШИБА

  Намо Гурубэ!
  Хамаг бурхадай мїн шанар Богдо Зонхааба,
  Хамаг гол зарлигай санг баригша Жалсаб Богдо,
  Хамаг мэргэдэй оройн шэмэг Хайдуб Богдо,
  Хамагhаа нигїїлэсхын эрхээр їтэр эбээн соёрхо! ...
  Категории
  Без категории
 5. Бэлигбариаам

  ХУТАГТА БЭЛИГЭЙ СААДА ХИЗААРТА ХЇРЭhЭН
  БЭЛИГ БАРИААМАДАЙ ЮРЄЄЛ ОРОШИБА

  Эдэ сагаан буянай хїшэнїїдээр їбшэн тахал амарлитугай,
  Эд таваар хутаг тїгэсэжэ жаргалан арьбажатугай,
  Эхэ хамаг амитан бїхэн амгаланта Сухабаадида тїрэтїгэй,
  Эрдэни Шажан Ном ...
  Категории
  Без категории